Peripheral Paresis of the Plexus brachialis

Peripheral Paresis of the Plexus brachialis